Styrelsearbete

Styrelsearbete


Varför ska man ha en styrelse?

När ett företag når en viss storlek så är det viktigt med en aktiv styrelse. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete, med externa ledamöter, kan bli den externa och viktiga resurs som behövs för att företaget ska fortsätta växa.


Styrelsen

  1. Är en strategisk resurs för tillväxt och lönsamhet
  2. Identifierar kärnfrågor, utformar och tar beslut samt följer upp genomförandet
  3. Fokuserar på frågor som utvecklar företaget, till exempel affärslogik och kritiska framgångsfaktorer
  4. Formulerar mål efter ägarnas intentioner
  5. Ser till att affärsplan utarbetas och implementeras
  6. Bevakar att formalia enligt lagar och regelverk efterlevs
  7. Är en aktiv hjälp i till exempel investerings-, personal- och marknadsfrågor samt vid generationsskiften och förvärv
  8. Tillför kontaktnät till företaget, såväl inom som utanför branschen
  9. Är bollplank (särskilt ordföranden) till vd samt tillför kompetens, erfarenhet och klokhet.